Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM

Furnizim me aparate telefonike-mobil për nevojat e bordit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave

KETU