Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

Furnizimi dhe montimi i klimave për nevojat e Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare

KETU