Adresa: Sheshi Nëna Terezë Ndërtesa e Gërmis Zona A - Kati IV Emaili: infoaqp@rks-gov.net Tel +38(0)38-200-15502 ose +38(0)38-200-15503

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

Furnizim me tonerë për nevojat e Agjencive te Pavarura

KETU